Kokoomuksen valtuustoryhmän joulukuun valtuustoblogi

Valtuustoryhmän jäsenet kirjoittavat vuorotellen valtuustoblogin kustakin Espoon valtuuston kokouksesta. Oma vuoroni oli joulukuussa 2021.

Espoon valtuuston kokous 8.12.2021

Kaupunginvaltuuston 8.12. kokouksen ainoana, mutta sitäkin tärkeämpänä asiana, oli vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen.

Kaupunginjohtaja teki marraskuussa talousarvioesityksen, jota on sen jälkeen käsitelty valtuustoryhmissä ja valtuustoryhmien puheenjohtajista koostuvassa valtuuston neuvottelutoimikunnassa. Neuvottelutoimikunta saavutti kokoomuksen ryhmän puheenjohtajan Markku Markkulan johdolla neuvotteluratkaisun käyttötalous- ja investointimenoihin ja talousarvion teksteihin tehtävistä muutoksista. Neuvotteluissa pidettiin kiinni taloudellisen kestävyyden periaatteesta, ja neuvotteluissa tehdyt käyttötalouden menolisäykset, yhteensä 6,7 miljoonaa euroa, olivat varsin maltillisia talousarvion kokonaisuuteen suhteutettuina. Investointimenoja vähennettiin 4,8 miljoonalla eurolla vuodelta 2022.

Valtuustossa Markun ja muiden ryhmäpuheenjohtajien hyvää ja vastuullista työtä kehuttiin laajalla rintamalla, ja neuvottelutuloksella täydennetty talousarvioesitys sai yksimielisen tuen kaikkien muiden puolueiden valtuutetuilta paitsi sopimuksesta irtautuneilta perussuomalaisilta. Kehunsa ansaitsivat myös kaupungin virkamiehet, jotka olivat tehneet hyvää työtä talousarvioesityksen valmistelussa ja ottaneet jo pohjaesityksessään huomioon suuren osan poliitikoilta saaduista evästyksistä.

Pitämässäni kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa korostin asioita, jotka olivat ryhmämme painopistealueita talousarviovalmistelussa ja poliittisten ryhmien välisissä neuvotteluissa. Yksi kokoomusryhmälle tärkeimpiä kokonaisuuksia oli, että varhaiskasvatukseen ja opetukseen panostetaan ja että ensi vuonna korjataan kohdennetusti korona-aikana syntyneitä ongelmia. Ensi vuodelle kasvun ja oppimisen toimialalle lisättiinkin talousarvioesitykseen 3,5 miljoonaa euroa tarvittavien toimien toteuttamiseksi. Perusopetuksessa tällä rahalla voidaan lisätä mm. avustajien ja yhteisöpedagogien käyttöä. Lisäksi rahoitusta kohdennetaan erityisopetukseen ja muihin tukitoimiin sekä opetusryhmien pitämiseen toimivan kokoisina. Juuri näistä tarpeista on saatu viestejä kouluilta ja opettajilta. Varhaiskasvatuksessa panostuksia kohdennetaan erityisesti henkilöstöresursseihin ja lasten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Lukiokoulutuksessa huolenaiheena on ollut lukiopaikkojen riittävyys. Talousarviokirjaan tehtiin tähän liittyen lisäys, että vuoden 2022 aikana laaditaan kasvun ja oppimisen toimialalla ja lautakunnassa suunnitelma Kiviruukin lukion toteuttamiseksi. Myös Leppävaaran lukion kampuksen suunnittelu etenee.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan asioista kokoomuksen ryhmä painotti muun muassa hoitojonojen purkua sekä mielenterveyspalveluihin panostamista. Sote-palvelujen järjestämistä hankaloittaa monien palvelujen osalta henkilöstöpula. Siksi palvelujen toteuttamiseksi on kokeiltava ja käytettävä laajasti erilaisia keinoja, kuten palveluseteleitä, ostopalveluja, henkilöstön vuokrausta, oppisopimuskoulutuksen lisäämistä sekä kehitettävä edelleen uusia ja joustavia toimintatapoja, kuten erilaisia digipalveluja ja liikkuvia palveluja. Kokoomukselle on tärkeää, että niin sote-palveluissa kuin kaikessa muussakin kaupungin toiminnassa palveluja toteutetaan laajalla rintamalla yhdistäen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden voimat ja osaaminen. Sote-palvelujen osalta on tärkeää, että palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen jatkuvat, vaikka hyvinvointialueuudistus tekeekin jo tuloaan.

Kaupunkiympäristön toimialan osalta kokoomuksen prioriteetteja olivat erityisesti kaavoituksen ja lupakäsittelyjen vauhdittaminen. Yksi Espoon vahvuuksista on mahdollisuus monenlaiseen asumiseen: Espoossa on sekä kaupunkimaisia alueita että väljemmin asuttuja alueita, ja eri kokoisia asuntoja erilaisiin tarpeisiin. Pientalotonteista on kuitenkin ollut pulaa, ja monet Espoosta tonttia etsineet ovat päätyneet naapurikuntiin, kun sopivaa tonttia ei ole Espoosta löytynyt. Nyt talousarvioon lisättiin kolme uutta vakanssia asemakaavoitukseen, jotta kaavoitusta pystytään tekemään riittävän ripeästi, erityisesti nyt, kun Espoon pohjois- ja keskiosien kaava on hyväksytty valtuustossa.

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin 8.12. valtuustossa neuvotteluratkaisun mukaisena muilta osin, mutta kokouksessa jätetyt toivomukset käsitellään vasta seuraavassa valtuuston kokouksessa, joka on jo tulevana maanantaina 13.12.