Henkilötietojen käsittely Mervi Kataisen tukiryhmän viestintä- ja markkinointirekisterissä

 • Rekisterin nimi: Mervi Kataisen tukiryhmän viestintä- ja markkinointirekisteri
 • Rekisterinpitäjä: Mervi Kataisen tukiryhmä
 • Rekisterin yhteyshenkilö: Mikael Eronen, info@mervikatainen.fi
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Mervi Kataisen tukiryhmän viestintä-, kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet
 • Henkilötietojen käsittelijät: Mervi Kataisen tukiryhmän vastuuhenkilöt
 • Henkilötietojen käsittelyn peruste: Rekisteriin liittyneiden suostumus
 • Rekisterin sisältämät tiedot: Mervi Kataisen tukiryhmään liittyneiden henkilötiedot: nimi, asuinkunta, ammatti, yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja tietoja halukkuudesta osallistua tukiryhmän toimintaan.
 • Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston kautta tai paperilomakkeella.
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tukiryhmä ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja ulkopuolisille muulloin kuin sen ollessa tarpeellista viestinnän onnistumiseksi, ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.
 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 • Tietojen säilytys: Henkilötietoja säilytetään, kunnes henkilö peruuttaa suostumuksensa kuulua rekisteriin tai kunnes tukiryhmän toiminta lopetetaan.
 • Rekisteriin kuuluvan oikeudet: Rekisteriin kuuluvalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti: - Oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä on. - Oikeus tietojensa korjaamiseen, täydentämiseen, poistamiseen ja tietojensa käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. - Oikeus peruuttaa suostumuksensa rekisteriin kuulumiseksi. - Oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle. Näitä oikeuksia koskevat pyynnöt voi lähettää rekisterin yhteyshenkilölle.
(päivitetty 8.11.2022)